Primera categoria Federada a Fedi.cat

Hola!

He creat aquesta nova categoria amb federació via ActivitPub per anar seguint el seu desenvolupament i experimentar.

L’usuari a seguir és:
DiscussFediverals@agora.fedi.cat

Per ara crec que no funciona amb tots els programaris (a akkoma crec que no).

1 Like

He canviat el tipus de publicació a Note perquè es vegi part del text a Mastodon i no només el títol i l’enllaç.

Sembla que les respostes no es visibilitzen aquí…

Amb pleroma (com era d’esperar vist que si fa no fa són el mateix) tampoc funciona :pensive: .

1 Like

Des d’Akkoma ni per “DiscussFediverals” ni per “DiscussFediversals” em surt el compte…

1 Like

No, a akkoma no funciona gens. Segur que a pleroma tampoc…

1 Like

Nope, pleroma tampoc funciona gens ni mica…

1 Like