Migració del node a bcn.fedi.cat

Bon dia,

Tal com es parla en aquest fil, hem migrat la instància pròpia de fedi.cat a un altre domini, un altre servidor i hi hem instal·lat akkoma.

He creat un VPS a Scaleway amb les següents característiques:

 • RAM: 4GB
 • CPUs: 3
 • Espai: 40 GB (Local)
 • Ample de banda: 300 Mbps

Amb la @titi, vam instal·lar el servei d’akkoma utilitzant la versió OTP:
https://docs.akkoma.dev/stable/installation/otp_en/

Tal com suggereixen a la documentació, he utilitzat PGTune per a optimitzar la base de dades. Al fitxer /etc/postgresql/14/main/postgresql.conf hi he canviat les següents línies:

# DB Version: 14
# OS Type: linux
# DB Type: web
# Total Memory (RAM): 4 GB
# CPUs num: 3
# Connections num: 20
# Data Storage: ssd

max_connections = 20
shared_buffers = 1GB
effective_cache_size = 3GB
maintenance_work_mem = 256MB
checkpoint_completion_target = 0.9
wal_buffers = 16MB
default_statistics_target = 100
random_page_cost = 1.1
effective_io_concurrency = 200
work_mem = 26214kB
min_wal_size = 1GB
max_wal_size = 4GB

També seguint la documentació he canviat /etc/akkoma/config.exs:

config :pleroma, Pleroma.Repo,
 prepare: :named,
 parameters: [
  plan_cache_mode: "force_custom_plan"
 ]

I he reiniciat el servei d’akkoma.

EDIT: he configurat el backup amb aquest script de borg:

#!/bin/bash


sshfs anartist@XX.XXX.XXX.XX:/home/anartist/borgbackup /root/borgbackup/

export BORG_REPO=/root/borgbackup/bcnfedicat
export BORG_PASSPHRASE=''

info () { printf "\n%s %s\n\n" "$( date )" "$*" >&2; }
trap 'echo $( date ) Backup interrupted >&2; exit 2' INT TERM

info "Stoping Akkoma service"

systemctl stop akkoma

info "Starting DB backup"

dbdate=`date +"%Y%m%d-%H%M%S"`
sudo -Hu postgres pg_dump -d akkoma --format=custom -f /tmp/akkoma_${dbdate}.pgdump

info "Starting Remote backup"

/usr/bin/borg create --verbose --stats ::backup_$(date +%Y%m%d) \
    /tmp/akkoma_${dbdate}.pgdump \
    /etc/akkoma/config.exs \
    /tmp/setup_db.psql \
    /var/lib/akkoma/uploads \
    /var/lib/akkoma/static

backup_exit=$?

info "Restart Akkoma Service"

systemctl start akkoma

/usr/bin/borg prune --list --show-rc --keep-daily 7 --keep-weekly 4 --keep-monthly 6

prune_exit=$?

# use highest exit code as global exit code
global_exit=$(( backup_exit > prune_exit ? backup_exit : prune_exit))

if [ ${global_exit} -eq 0 ]; then
  info "Backup and Prune finished successfully"
elif [ ${global_exit} -eq 1 ]; then
  info "Backup and/or Prune finished with warnings"
else
  info "Backup and/or Prune finished with errors"
fi

fusermount -u /root/borgbackup/

info "Eliminating old db"
ls /tmp/akkoma*.pgdump -trd | head -n -2 | xargs --no-run-if-empty rm

info "Backup Finished"

exit ${global_exit}

3 Likes

Hola!

Hem actualitzat a la versió 3.10!

Si hi ha algun problema, aviseu i farem el que podrem!

Salut,
Marcel

2 Likes